Home » หญิงหรือชาย ซ้ายหรือขวา หมาหรือแมว (ความเป็นโลก x ความเป็นเรา, #2) by Little Thoughts
หญิงหรือชาย ซ้ายหรือขวา หมาหรือแมว (ความเป็นโลก x ความเป็นเรา, #2) Little Thoughts

หญิงหรือชาย ซ้ายหรือขวา หมาหรือแมว (ความเป็นโลก x ความเป็นเรา, #2)

Little Thoughts

Published September 2014
ISBN :
Paperback
173 pages
Enter answer

 About the Book 

เหมือนหรือตาง ความกลัวหรือความหวัง หลวมรวมหรือหลากหลาย เปนไปไดหรือไมสินสุด ซับซอนหรือเรียบงาย ทำลายหรือสรางสรรค ใครหรือเรา เราหรือใคร เกาหรือใหม ใหญหรือเลก เดกหรือแก แกหรือเดก สวนตัวหรือสวนรวม ของเขาหรือของเรา เหลือเฟือหรือขาดแคลน เขาถึงหรือครอบครองMoreเหมือนหรือต่าง ความกลัวหรือความหวัง หลวมรวมหรือหลากหลาย เป็นไปได้หรือไม่สิ้นสุด ซับซ้อนหรือเรียบง่าย ทำลายหรือสร้างสรรค์ ใครหรือเรา เราหรือใคร เก่าหรือใหม่ ใหญ่หรือเล็ก เด็กหรือแก่ แก่หรือเด็ก ส่วนตัวหรือส่วนรวม ของเขาหรือของเรา เหลือเฟือหรือขาดแคลน เข้าถึงหรือครอบครอง โดยตรงหรือคนกลาง เมืองหรือป่า เดินหน้าหรือถอยหลัง จริงหรือหลอก รวยหรือจน กินหรืออยู่ รู้หรือไม่รู้ สมองหรือสองมือ วิทยาศาสตร์หรือศิลปะ คุณค่าหรือมูลค่า คุณภาพหรือปริมาณ หญิงหรือชาย ซ้ายหรือขวา หมาหรือแมว ?